Opłaty Skarbowe

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT SKARBOWYCH

 


 

Związanych z czynnościami odbiorowymi

przeprowadzonymi przez KP PSP w Sokołowie Podlaskim

 

 

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opłaty skarbowej określa Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zmianami).

 

2. Wysokość opłat skarbowych:

 

a) Wydanie zaświadczenie                                                                   17,00 zł.

d) Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa        17,00 zł.

 

 

 

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej zobowiązane w/w ustawą, dokonują opłat skarbowych na konto:

 

Urząd Miasta Sokołów Podlaski BANK PEKAO S.A. I O/ Sokołów Podlaski

Nr: 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046

 

 

 


Informacje na temat wydawania zaświadczeń ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej.

 

Zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej wydawane są na bieżąco od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

 

 

W celu otrzymania zaświadczenia należy:

 

1.  Pobrać i wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek straży pożarnej -  wzór wniosku do pobrania:

 

- w sekretariacie KP PSP Sokołów Podlaski, lub poniżej pod tekstem.

 

2.Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21 lub na konto

Urzędu Miasta Sokołów Podlaski.

 

     BANK PEKAO S.A. I O/ Sokołów Podlaski Nr:  84 1240 2715 1111 0000 3272 6046

 

  Za wydanie zaświadczeń z interwencji jednostek PSP, obowiązuje opłata 17,00 zł.

 

3.Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć:

- osobiście do KP PSP Sokołów Podlaski,  I piętro, Wydział Operacyjny, pokój 123.

 

     lub

 

- listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim, Kolejowa 21, 08-300 Sokołów Podlaski.

 

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową zaświadczenia odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres korespondencyjny wnioskodawcy, z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późniejszymi zmianami).

 

               

   

Informacje dotyczące opłat skarbowych związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz   
        podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:

 

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zmianami).

 

 

Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wymienionych w ustawie j.w. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

 Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia o interwencji jednostek straży pożarnej.

 

Udzielanie informacji odnośnie okoliczności szkody pożarowej dla zakładów ubezpieczeniowych.


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim udziela nieodpłatnie zakładom ubezpieczeniowym informacji o zdarzeniach na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 2 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), który stanowi, że sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.


Pliki do pobrania: